Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Binnen het huidige zorgstelsel is sprake van intensief patiëntenverkeer.  Het komt regelmatig voor dat een patiënt die drager is van een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO), overgeplaatst wordt naar een andere zorginstelling of naar huis met thuiszorg. Wanneer de zorgverlener en patiënt niet tijdig geïnformeerd worden over dit dragerschap en dus niet tijdig juiste preventieve maatregelen genomen worden, kunnen BRMO zich gemakkelijk verspreiden.

Eén van de doelstellingen van het ABRzorgnetwerk Noord Holland Flevoland is om samen met de keten van zorgaanbieders in de regio de verspreiding van BRMO binnen de regio tegen te gaan. Daarom werken we aan transmurale werkafspraken in de regio, die gaan over het wederzijds informeren over het dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Het regionaal BRMO-team, de voorganger van het RZN ABR Utrecht, heeft een Concept Transmurale werkafspraken opgesteld, waarop de contactpersonen van het RZN ABR Utrecht feedback hebben gegeven tijdens de werkconferentie in september 2017. De volgende knelpunten zijn geïnventariseerd:

  • Het hanteren van verschillende termen voor de aanduiding van dezelfde resistente bacteriën door verschillende zorginstellingen of zorgverleners in communicatie naar patiënt en/of zorgverlener.
  • Trage of onvolledige overdracht van informatie van de ene zorgverlener naar de andere.
  • Onduidelijkheid over de te nemen maatregelen naar aanleiding van een labuitslag.
  • Gebrekkige beschikbaarheid en vindbaarheid van informatie over dragerschap.
  • Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van zorgprofessionals met name in gemengde woonzorgvormen.

Als je een bijdrage wil leveren aan dit onderwerp of als je vragen hebt, stuur ons een mail onder vermelding van transmurale werkafspraken’.

 

< activiteitenoverzicht

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement