Nieuwe subsidieronde ABR-zorgnetwerken: kansen voor zorgpartijen in de regio!

Geplaatst op: 4 november 2020
subsidie klein

Hoewel de huidige subsidieperiode voor de regionale ABR-zorgnetwerken nog loopt tot 1 mei 2021 en corona vrijwel alle aandacht opeist, moet nu nagedacht worden over het benutten van kansen na 1 mei 2021. De ABR-zorgnetwerken moeten hun subsidieaanvragen voor 1 februari 2021 indienen bij het Ministerie van VWS. Noord-Holland West (NHW) en Noord-Holland Oost/Flevoland (NHOF) kunnen de volgende subsidieperiode (van 2 jaar) een bedrag aanvragen van maximaal € 1.720.000,- per zorgnetwerk. Beide zorgnetwerken zijn op zoek naar op ABR-gerichte plannen van zorgpartners die opgenomen kunnen worden in de subsidieaanvragen.

Beschikt u over een plan en bent u op zoek naar financiële middelen? Lees dan hier verder…

De regionale zorgnetwerken kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de periode 1 mei 2021 tot 1 mei 2023. De activiteiten moeten passen bij één van de volgende thema’s: 

Thema 1: Coördinatie, communicatie en risico’s
Bijvoorbeeld: het zorgen voor een up-to-date beeld in de regio op het gebied van ABR en infectiepreventie of het stimuleren en faciliteren dat zorgaanbieders het regionale zorgnetwerk gebruiken voor advies over bestrijdingsmaatregelen bij uitbraken van BRMO.

Thema 2: Surveillance en het delen van informatie over BRMO
Bijvoorbeeld: het bevorderen van de regionale dekkingsgraad en de doelmatigheid van landelijke surveillance of het maken van transmurale werkafspraken over het delen van informatie over BRMO-dragerschap binnen het regionale zorgnetwerk ABR. Hierbij kan ook worden gedacht aan een regionale tool voor het signaleren en delen van informatie over BRMO-dragerschap in de keten.

Thema 3: Infectiepreventie
Bijvoorbeeld: het verbeteren van de infectiepreventie en het verminderen van het aantal zorginfecties in de regio door het stimuleren en faciliteren van het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de infectiepreventie in zorginstellingen en zorgorganisaties. Dit is mogelijk als gewerkt wordt volgens de door beroepsgroepen vastgestelde richtlijnen en de werkwijze aansluit bij de organisaties binnen het regionale zorgnetwerk ABR. 

Thema 4: Onderwijs en deskundifheidsbevordering

Bijvoorbeeld: het verzorgen, stimuleren en ondersteunen van kennisdeling en deskundigheidsbevordering over infectiepreventie en ABR aan zorginstellingen en professionals werkzaam (of in opleiding) in de extramurale en intramurale zorg.

Thema 5: Antimicrobieel stewardship 
Bijvoorbeeld: het bevorderen van juist voorschrijven van antibiotica door zorgaanbieders in de regio, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van spiegelinformatie.


Voorwaarden
Geen subsidie wordt verstrekt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, surveillance en het opzetten van een eigen surveillance-databank, waar dat landelijk al gebeurt. Ook taken op het gebied van bestrijding van uitbraken en reguliere taken van zorginstellingen vallen buiten de scoop van de subsidie.

Neem contact op!
Heeft u (ver)gevorderde plannen en vermoedt u dat deze subsidiabel zijn, neem dan s.v.p. contact op met de netwerkcoördinator Ad Olijhoek, aolyhoek@ggdhn.nl.  De plannen dienen voor eind van dit jaar te bekend te zijn bij het zorgnetwerk om voor opname in de subsidieaanvraag in aanmerking te komen. 

< nieuwsoverzicht

Neem contact met ons op