Over ons

Waarom regionale zorgnetwerken Antibioticaresistentie?

Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën voorkomen. Daar maken de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR) in Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland zich sterk voor. Ons doel is om tezamen met onder andere de eerste- en tweedelijnszorg, laboratoria, apotheken, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en het publieke domein antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Wij zijn er voor alle zorgprofessionals, die op de een of andere wijze te maken hebben met antibioticaresistentie, met het voorschrijven van antibiotica, met infectiepreventie en/of hygiënisch werken.

Opdracht

Het ministerie van VWS is in 2015 gestart met een landelijk programma om vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat om een integrale aanpak gericht op verschillende sectoren. Als onderdeel van dit programma zijn er 10 regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie gevormd.

Het AMC (SpoedZorgNet) en VUmc (Netwerk Acute Zorg Noordwest) hebben van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om in Noord-Holland en Flevoland regionale zorgnetwerken op te richten. Er is gekozen voor een bestuurlijke samenwerking en een netwerkcoördinator in beide regio’s. In elke regio is een regionaal coördinatieteam actief dat samen met het veld bouwt aan het zorgnetwerk. 

Organogram

Regionaal Coördinatie Team (RCT)

Elk zorgnetwerk heeft een Regionaal Coördinatie Team (RCT). De RCT’s bestaan uit professionals met een diverse achtergrond: arts-microbiologen, artsen infectieziektenbestrijding, deskundigen infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en epidemiologen. Het RCT stimuleert en faciliteert verschillende activiteiten in de regio om de samenwerking en het delen van kennis en informatie over ABR tussen organisaties te bevorderen. Dat doet het RCT o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen, het uitbrengen van een nieuwsbrief en het stimuleren van projecten.

Stuurgroep

De beide RCT’s staan onder toezicht van een stuurgroep, met bestuurders die afkomstig zijn uit de publieke gezondheid, de eerste- en de tweede lijn en de langdurige zorg.

Uitvoerend team

Het team – bestaande uit  RCT-leden met ondersteuning van medewerkers uit het netwerkbureau – dat uitvoering geeft aan de opdracht van het ministerie bestaat uit personen die werken bij organisaties in de regio, maar voor deze opdracht een deeltijd-samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

Een compact overzicht van wie wij zijn en wat wij doen staat in onze factsheet.

Blijf op de hoogte