Rolbeschrijving

Regionaal coördinatieteam (RCT)

Het RCT is samengesteld uit professionals uit de care, cure en public health voor wie aandacht voor de aanwezigheid, verspreiding en bestrijding van BRMO een van de taken is.

 • arts microbioloog
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts infectieziektebestrijding
 • deskundige infectiepreventie
 • epidemioloog
 • huisarts


Afhankelijk van de noodzaak kunnen andere deskundigen worden uitgenodigd deel te nemen.


Rol RCT van een ABR-zorgnetwerk:

 • is als team samen met de kwartiermaker verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van een plan van aanpak in de ABR-zorgregio dat resulteert in het realiseren van de 11 door VWS opgestelde doelen.
 • de taken en verantwoordelijkheden zijn aanvullend op en sluiten aan bij de eigen verantwoordelijkheid van zowel de betrokken professionals als de individuele zorginstellingen.
 • stimuleert, initieert, faciliteert en coördineert initiatieven die bij elkaar leiden tot de vorming van een ABR-zorgnetwerk. De activiteiten zullen zich daarbij nadrukkelijk moeten richten op het delen en uitwisselen van kennis, data en best practices en het realiseren van meer samenhang tussen publieke gezondheid, eerste lijn, tweede lijn en langdurige zorg.
 • komt regelmatig bijeen voor herijking van het uitgestippelde beleid, de uitwisseling van informatie, de afstemming van werkzaamheden en de planning van activiteiten. Dat kan zijn in de vorm van RCT-breed overleg en/of in de vorm van themawerkgroepen. Voor de verbinding tussen het ROAZ en de ABR-pilot neemt een beleidsmedewerker van Spoedzorgnet AMC desgewenst deel aan de overleggen en werkgroepen. Ook vindt er (inhoudelijke) afstemming plaats met de activiteiten van de kwartiermaker.
 • wordt (procesmatig) aangestuurd door de kwartiermaker.
 • wordt ondersteund door een administratief medewerker.

Rol RCT-leden:

 • fungeren als ambassadeur voor de sector waaruit zij afkomstig zijn en promoten het participeren in het zorgnetwerk., o.a. door het leggen van contacten, organiseren en bijwonen van bijeenkomsten, stimuleren van projecten en activiteiten, geven van presentaties etc.
 • brengen kennis in die samenhangt met hun specifieke deskundigheid.
 • leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten die subregionaal, regionaal en/of landelijk nodig zijn om de door VWS en de stuurgroep gestelde doelen te realiseren. Partici-peren zo nodig in landelijke werkgroepen, bijeenkomsten en overleggen (bijvoorbeeld REC-overleg, symposia)
 • leveren een bijdrage aan de communicatie naar organisaties en professionals in de regio, onder andere via de nieuwsbrief en de website van het zorgnetwerk.

Blijf op de hoogte