Ontwikkeling RZN ABR

Verbetering van de organisatieopzet en organisatiewerkwijze: op basis van voortschrijdend inzicht aanpassen van (werkwijze van) de stuurgroep, de RCT’s en het coördinatiebureau, ter bevordering van de samenwerking en verbetering van de werkprocessen.

De ABR-zorgnetwerken werken aan aanvraagformulier en een kader waaraan aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Zodra deze gereed zijn zullen ze via een nieuwsbericht bekend worden gemaakt.

Het ministerie heeft aangegeven dat een subsidieaanvraag betrekking moet hebben op een van onderstaande items:

a. Het uniformeren van metingen in hun organisatie en informatieaanleveringen;
b. Het delen van de aanpak bevordering infectiepreventie met het regionaal zorgnetwerk abr;
c. Het delen van informatie met actoren binnen het regionaal zorgnetwerk abr ( onder andere over dragerschap en resistentie);
d. Uitvoering geven aan transmurale werkafspraken binnen de regio;
e. Bij- en nascholingen intensiveren en toegankelijk maken voor het regionaal zorgnetwerk abr;
f. Het uitvoeren van audits binnen hun organisatie op kwaliteit van de intramurale infectiepreventie.

In onze regio’s zijn tijdens de pilotfase (1 mei 2017 – 1 mei 2019) 2 subsidieaanvragen door VWS gehonoreerd:

  •  Project Regionaal inzicht en terugkoppeling in ABR-problematiek, ingediend door Streeklab Haarlem.

    Deze activiteit heeft als doel om binnen het zorgnetwerk integraal af te stemmen en te testen of IDM-Alert geschikt en bruikbaar is om ABR-data transparant te maken, te analyseren en te presenteren aan alle relevante zorgpartners. Eerst zal worden afgestemd welke stappen nodig zijn om de laboratoria (real-time) te koppelen. Na koppeling zal de bruikbaarheid van IDM-Alert worden getoetst via reeds lopende contacten met zorgverleners (ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die diagnostiek laten uitvoeren bij deze laboratoria.

  • Project Verbetering van de bestrijding van BRMO door elektronische overdracht van gegevens van BRMO-dragers in de regionale ketenzorg ingediend door het TerGooi-ziekenhuis. Om verspreiding van resistente micro-organismen binnen de regio Gooi- en Vechtstreek te voorkomen is het nodig dat er een goede overdracht is tussen partijen in de regionale ketenzorg zoals ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, huisartsen en thuiszorg. Zodra bekend is dat een patiënt met een BRMO (bijzonder resistent micro-organisme) wordt overgeplaatst, dienen zorgverleners elkaar te informeren. De opzet is dat bij overplaatsingen van patiënten met een BRMO, gegevens van deze patiënten worden ingevoerd in een elektronisch bestand dat inzichtelijk is voor de bij die patiënten betrokken regionale zorgverleners. In het ziekenhuis zullen de deskundigen infectiepreventie relevante patiëntengegevens gaan invoeren. De sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding van de GGD krijgt toegang tot het bestand.

De verwachting is dat deze projecten in de tweede helft van 2019 zullen worden afgerond.

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement