Zorgnetwerken An­tibioticaresis­tentie Noord-Holland (Oost, West) en Flevoland

SAMEN TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE! 

Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën vermijden. Daar maken de Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland (Oost, West) en Flevoland zich sterk voor. Ons doel is om tezamen met onder andere de eerste- en tweedelijnszorg, laboratoria, apotheken, thuiszorg en het publieke domein antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Op deze website leest u hoe wij dat doen. Helpt u mee?

Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde en lid van het Regionaal Coördinatieteam:
“Er is in de sector verpleeghuizen nog veel te winnen. Door beter samen te werken via een netwerk kan vooral de overdracht verbeteren en kunnen we leren van elkaar.”

Onze activiteiten

Antibiotic Stewardship – juist gebruik antibiotica jgab

Antibiotica Stewardship betekent hier het stimuleren van juist gebruik van antibiotica (jgab).

Lees verder

Des­kundig­heidsbevor­dering

Het zorgnetwerk heeft als taak het verzorgen, stimuleren en ondersteunen van kennisdeling en deskundigheidsbevordering over infectiepreventie en antibioticaresistentie aan instellingen en professionals werkzaam in de extramurale en intramurale zorg.

Lees verder

Infectiepreventie: audits en maatregelen

Eén van de speerpunten van de Zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) in Noord-Holland en Flevoland is infectiepreventie in verpleeghuizen. Deskundigen infectiepreventie (DI) spelen hierbij een belangrijke rol.

Deskundigen infectiepreventie uit de publieke gezondheidszorg, ziekenhuizen en commerciële organisaties werken (ook) in verpleeghuizen. De invulling van deze werkzaamheden varieert onderling. Een inventarisatie geeft inzicht en kan bijdragen aan meer uniformiteit bij preventieve maatregelen en aan het bevorderen van de samenwerking tussen Deskundigen infectiepreventie in de regio.

Richtlijnen voor (persoonlijke) hygiëne van het zorgpersoneel, regelmatige scholing, audits en acties op verbeterpunten zijn algemene infectiepreventiemaatregelen om de hygiëne op peil te houden en te verbeteren.

Lees verder

Regionale projecten

In deze nieuwe fase bieden de ABR-zorgnetwerken aan zorgpartijen de mogelijkheid om met behulp van subsidie de band met het ABR zorgnetwerk te verstevigen en de vaardigheden van medewerkers op ABR-gebied te vergroten.

De ABR-zorgnetwerken werken aan aanvraagformulier en een kader waaraan aanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Zodra deze gereed zijn zullen ze via een nieuwsbericht bekend worden gemaakt.

Lees verder

Regionaal risicoprofiel

We brengen in onze regio de risico’s in kaart op het gebied van ABR, zodat we kunnen bepalen welke maatregelen en welk beleid voor onze regio belangrijk zijn.

Lees verder

Surveillance – toezicht houden

Toezicht houden door systematische gegevensverzameling.

In Nederland wordt met informatie uit verschillende softwarepakketten zicht gehouden op de aanwezigheid en ontwikkeling van infectieziekten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Lees verder

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Lees verder

Neem contact met ons op

De regionale zorgnetwerken an­tibioticaresis­tentie Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn verbonden aan Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorgnet AMC.
De zorgnetwerken zijn bedoeld als samenwerkingsvormen voor alle organisaties en professionals in de betreffende regio die een rol spelen bij het terugdringen van de antibioticaresistentie.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons privacy statement