Noord-Holland West

Apothekers vormen een belangrijke schakel in het netwerk wat betreft antibioticaresistentie. Door hun rol als verstrekker van medicatie aan patiënten, spelen zij een belangrijke rol in het beheersen en zo mogelijk terugdringen van antibioticaresistentie

Betrokkenheid bij het netwerk

Het Regionaal Coördinatieteam wil apothekers op de hoogte houden en waar nodig betrekken bij de activiteiten van het netwerk. Wilt u op de hoogte blijven, actief betrokken zijn of een ‘best practice’ delen, dan horen wij dat graag van u. Neem contact met ons op of met de netwerkcoördinator Ad Olijhoek

Samenwerkingsverbanden

In Noord-Holland West zijn 6 samenwerkingsverbanden van apothekers.

  • Apothekers Coöperatie Midden-Kennemerland
  • Apothekers Coöperatie Noord Kennemerland: apcon.nu
  • Coöp. Apothekersvereniging West-Friesland: cawf.nl
  • Coöp. Apothekersvereniging Haarlem e.o.
  • Coöp. Apothekersvereniging Kop van Noord-Holland
  • Coöp. Apothekersvereniging Zaanstreek-Waterland

Noord-Holland West heeft 1 regionale afdeling van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie).

Huisartsen vormen een belangrijke schakel in het netwerk wat betreft antibioticaresistentie. Gezien hun regiefunctie en duidelijke positie in de patiëntenstroom, spelen zij een cruciale rol in het beheersen en zo mogelijk terugdringen van antibioticaresistentie.

Het zorgnetwerk heeft op dit moment drie aandachtspunten voor huisartsen:

  • Stimuleren antibiotica stewardship = juist gebruik antibiotica (NB 80% van de antibiotica wordt voorgeschreven door huisartsen)
  • Duidelijk registreren in HIS van bijzonder resistentie micro-organisme (BRMO)
  • Ontwikkelen van transmurale werkafspraken tussen huisarts, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg

Betrokkenheid bij het netwerk

Het Regionaal Coördinatie Team (RCT, waaronder drie huisartsen uit de regio) werkt aan de bovenstaande aandachtspunten door initiatieven te nemen, door te stimuleren en te ondersteunen.

Wilt u op de hoogte blijven, actief betrokken zijn of een ‘best practice’ delen, dan horen wij dat graag van u. Neem contact met ons op of met de netwerkcoördinator Ad Olijhoek.

Samenwerkingsverbanden

In Noord-Holland West zijn 9 samenwerkingsverbanden voor huisartsgeneeskundige zorg en/of multidisciplinaire ketenzorg (zorggroepen).

Noord-Holland West heeft 2 regionale afdelingen van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging).

Revalidatiecentra

Revalidatieafdeling binnen een verpleeg- of verzorgingshuis, of een revalidatieafdeling binnen een ziekenhuis

Neem contact met ons op